×
You need to subscribe to view this content.
Click here to subscribe.
ദേശീയ വരുമാനം

ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ആകെത്തുകയാണ് ദേശീയ വരുമാനം. ഒരു രാജ്യത്തെ ഉല്പാദന ഘടകങ്ങൾ (തൊഴിൽ, മൂലധനം, ഭൂമി, സംരംഭകത്വം ഉൾപ്പെടെ) മുഖേന ലഭിച്ച ഘടക വരുമാനത്തിന്റെ. അതായത് കൂലി, പലിശ, വാടക, ലാഭം - ആകെ തുകയാണിത്. ജിഡിപി, ജിഎൻപി, എൻഎൻപി, വ്യക്തിഗത വരുമാനം, നികുതിയും ചെലവും കഴിഞ്ഞു മിച്ചമുള്ള വരുമാനം, പ്രതി ശീർഷ വരുമാനം എന്നിങ്ങനെ ദേശീയ വരുമാനത്തെപ്പറ്റി അനേകം ആശയങ്ങളുണ്ട്, സാന്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വസ്തുതകൾ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത്.

>വർഷങ്ങളിലെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം XXX XXX
ജി.ഡി.പി
>ജി.ഡി.പി XXX XXX
>കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള ജി.ഡി.പി XXX XXX
>വ്യവസായത്തിൽ നിന്നുള്ള ജി.ഡി.പി XXX XXX
>സേവനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജിഡിപി XXX XXX
>ജിഡിപി വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് XXX XXX
ജി.എസ്.ടി. കളക്ഷനുകൾ
>ഗ്രോസ് കളക്ഷനുകൾ XXX XXX
>ജി.എസ്.ടി. റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്തു XXX XXX
പൊതു ധനകാര്യം
>ആകെ രസീതുകൾ XXX XXX
>ആകെ ചെലവ് XXX XXX
>ധനക്കമ്മി XXX XXX
പണപ്പെരുപ്പം

പണപ്പെരുപ്പം സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിലയിലെ പൊതുവായ തോതിലുള്ള വർദ്ധനവ് അളക്കുന്നു. പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാവുന്നതിന്റെ മൂല്യം കുറയുന്നതിലൂടെ അത് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുകയും ജീവിത ചെലവ് ഉയരുന്നതിൽ കലാശിക്കുകയും ആത്യന്തികമായി ദരിദ്രരെ ഏറ്റവുമധികം ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒന്നുകിൽ മൊത്ത വില സൂചിക (WPI) അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവേ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക (CPI) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചില്ലറ വില സൂചിക ഉപയോഗിച്ച് പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് അളക്കാൻ കഴിയും,

പണപ്പെരുപ്പം
>പ്രാഥമിക സാധങ്ങൾ XXX XXX
>ആഹാര സാധങ്ങൾ XXX XXX
>നോൺ-ഫുഡ് സാധങ്ങൾ XXX XXX
>ധാതുക്കൾ XXX XXX
>ക്രൂഡ് പെട്രോളിയവും പ്രകൃതി വാതകവും XXX XXX
>ഇന്ധനം & വൈദ്യുതി XXX XXX
ഇൻഡക്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ (ഐ.ഐ.പി.)

വ്യവസായ ഉല്പാദന സൂചിക (IIP) അളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സൂചികയാണ്, ഇനങ്ങളുടെ ഉല്പാദനം ദ്യോതിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മൂർത്തമായ സംജ്ഞയിലാണ്. നിലവിലെ മാസത്തിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ അടിസ്ഥാനവർഷത്തിലെ ശരാശരി പ്രതിമാസ ഉല്പാദനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു. IPP ഖനനം, ഉല്പാദനം, വൈദ്യുതി, അടിസ്ഥാന ചരക്കുകൾ, മൂലധന ചരക്കുകൾ, മദ്ധ്യവർത്തി ചരക്കുകൾ എന്നീ സമൂഹങ്ങൾക്കു കീഴിൽ തരംതിരിച്ച വ്യവസായ വളർച്ചാ നിരക്ക് അളക്കുന്ന ഒരു സമ്മിശ്ര സൂചകമാണിത്.

സെക്ടറൽ
>ഖനനം XXX XXX
>നിർമ്മാണം XXX XXX
>വൈദ്യുതി XXX XXX
ഉപയോഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്
>പ്രാഥമിക വസ്തുക്കൾ XXX XXX
>മൂലധന വസ്തുക്കൾ XXX XXX
>മധ്യവർത്തി വസ്തുക്കൾ XXX XXX
>ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ / നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ XXX XXX
>കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ് XXX XXX
>കൺസ്യൂമർ നോൺ-ഡ്യൂറബിൾസ് XXX XXX
എട്ട് കോർ വ്യവസായങ്ങളുടെ ഇൻഡക്സ്

കാതലായ എട്ട് വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ സൂചിക ഉല്പാദനത്തിന്റെ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. തിരഞ്ഞെടുത്ത കാതലായ എട്ട് വ്യവസായങ്ങളിലെ ഉല്പാദനത്തിന്റെ ഒരുമിച്ചും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കും ഉള്ള പ്രകടനം അത് അളക്കുന്നു. ഭാരതീയ സന്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ കാതലായ എട്ട് മേഖലകൾ കൽക്കരി, അസംസ്കൃത എണ്ണ, പ്രകൃതി വാതകം, റിഫൈനറി ഉല്പന്നങ്ങൾ, രാസവളങ്ങൾ, ഉരുക്ക്, സിമെന്റ്, വൈദ്യുതി എന്നിവയാണ്. സന്പദ്വ്യവസ്ഥയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള വ്യാവസായിക പ്രകടനത്തിനും പൊതുവായ സാന്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു സുപ്രധാന വഴികാട്ടൽ സൂചികയാണിത്.

എട്ട് കോർ വ്യവസായങ്ങളുടെ ഇൻഡക്സ്
>കൽക്കരി XXX XXX
>ക്രൂഡ് ഓയിൽ XXX XXX
>പ്രകൃതി വാതകം XXX XXX
>റിഫൈനറി പ്രോഡക്ട് XXX XXX
>രാസവളങ്ങൾ XXX XXX
>ഉരുക്ക് XXX XXX
>സിമൻറ് XXX XXX
>വൈദ്യുതി XXX XXX
ബാങ്കിംഗും ധനകാര്യവും

വായ്പ, ക്യാഷ് ഒപ്പം മറ്റ് ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യവസായമാണ് ബാങ്കിംഗ്. ബാങ്കിംഗിൽ, പണം നിക്ഷേപിക്കുൽ, ആവശ്യപ്പെടുന്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കാവുന്ന വിധം പിൻവലിക്കൽ, സന്പാദ്യം, പണം കടം നൽകുന്നതിലൂടെ ലാഭമായി മാന്യമായ ഒരു സംഖ്യ വരുമാനം നേടൽ എന്നിവയിൽ ബാങ്ക് ഏർപ്പെടുന്നു, കസ്റ്റമർ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ഇലക്ട്രോണിക്കലായി ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇ-ബാങ്കിംഗ്. അതിലൂടെ നിക്ഷേപ അക്കൌണ്ടുകൾ, ഓൺലൈൻ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ, ATM, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡേറ്റാ ഇന്റർചേഞ്ച് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

ബാങ്കിംഗ് പ്രകടനം
>നിക്ഷേപം XXX XXX
>ക്രെഡിറ്റ് XXX XXX
>സിഡി അനുപാതം XXX XXX
ഡിജിറ്റൽ ഇടപാട്
>ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ (എടിഎം) XXX XXX
ബാങ്കിംഗ് പ്രകടനം
>വിൽപ്പന പോയിന്റുകൾ (PoS) XXX XXX
ഡിജിറ്റൽ ഇടപാട്
>മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകൾ XXX XXX
>നാഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ (നെഫ്ട്) XXX XXX
>റിയൽ-ടൈം ഗ്രോസ് സെറ്റിൽമെന്റ് (RTGS) XXX XXX
>എടിഎം/പിഒഎസ്/ഓൺലൈൻ (ഇ-കോം)/മറ്റുള്ളവയിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗം XXX XXX
>എടിഎം/പിഒഎസ്/ഓൺലൈൻ (ഇ-കോം)/മറ്റുള്ളവയിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗം XXX XXX
ഗ്രോസ്സ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബൈ മേജർ സെക്ടർ
>മൊത്തം മൊത്ത ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് XXX XXX
>ഫുഡ് ക്രെഡിറ്റ് XXX XXX
>നോൺ-ഫുഡ് ക്രെഡിറ്റ് XXX XXX
>കൃഷിയും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും (ഭക്ഷണേതര വായ്പ) XXX XXX
>സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട ഇടത്തരം, വൻകിട വ്യവസായം (ഭക്ഷണേതര വായ്പ) XXX XXX
>സേവനങ്ങൾ (ഭക്ഷണേതര ക്രെഡിറ്റ്) XXX XXX
>വ്യക്തിഗത വായ്പകൾ (ഭക്ഷണേതര ക്രെഡിറ്റ്) XXX XXX
മണി സ്റ്റോക്ക് അളവുക
>കറൻസി സിറക്യൂലഷൻ XXX XXX
>ബാങ്കുകളുടെ കയ്യിൽ പണം XXX XXX
>പൊതുജനങ്ങളുമായുള്ള കറൻസി XXX XXX
പ്രീപെയ്ഡ് പേയ്മെന്റ് ഉപകരണങ്ങൾ (പിപിഐകൾ)
>എം-വാലറ്റ് XXX XXX
പ്രീപെയ്ഡ് പേയ്മെന്റ് ഉപകരണങ്ങൾ (പിപിഐകൾ
>പിപിഐ കാർഡുകൾ XXX XXX
>ൻപിസിഐ -യിലെ റീട്ടെയിൽ പേയ്‌മെന്റുകൾ XXX XXX
പ്രീപെയ്ഡ് പേയ്മെന്റ് ഉപകരണങ്ങൾ (പിപിഐകൾ
>ഉടനടി പണമടയ്ക്കൽ സേവനം ( ഇമ്പ്സ്) XXX XXX
ഏകീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇന്റർഫേസ് (യുപിഐ)
>യുപിഐ XXX XXX
>ഭിം XXX XXX
ഏകീകൃത പേയ്‌മെന്റ് ഇന്റർഫേസ് (യുപിഐ)
>ഉ സ്സ്ഡി 2.0 XXX XXX
>യുപിഐ excl. ഭിം & ഉ സ്സ്ഡി XXX XXX
വിദേശ വ്യാപാരം & നിക്ഷേപം

വിദേശ വ്യാപാരം രാജ്യാതിർത്തികൾക്കും മേഖലകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും കൈമാറ്റമാണ്. വിദേശ വ്യാപാരത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ രണ്ട് അംശങ്ങൾ സാധനങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഇറക്കുമതിയും (മാതൃ രാജ്യം മുഖേന മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വാങ്ങൽ) കയറ്റുമതിയും (മാതൃ രാജ്യം മുഖേന മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള വില്പന) ആണ്. വിദേശ നിക്ഷേപം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര കന്പനികളിലും ആസ്തികളിലും ഒരു വിദേശ നിക്ഷേപകൻ മുഖേന നടത്തുന്ന നിക്ഷേപത്തെയാണ്.

>ഇറക്കുമതി XXX XXX
>ട്രേഡ് ബാലൻസ് XXX XXX
>എഫ്.ഡി.ഐ. ഇൻഫ്ലോ XXX XXX
>എൻആർഐ നിക്ഷേപം XXX XXX
>FPI നിക്ഷേപങ്ങൾ XXX XXX
>ഫോറെക്സ് റിസർവ് XXX XXX
പേയ്‌മെന്റ് ബാലൻസ് (BoP)
>കടപ്പാട് XXX XXX
>ഡെബിറ്റ് XXX XXX
>നെറ്റ് XXX XXX
വിനിമയ നിരക്ക്

ഒരു കറൻസി മറ്റൊന്നിനു വേണ്ടി വിനിമയം ചെയ്യുന്ന നിരക്കാണ് രണ്ടു കറൻസികൾക്കിടയിലുള്ള വിനിമയ നിരക്ക്. അതായത്, വിനിമയ നിരക്ക് ഒരു രാജ്യത്തെ കറൻസി മറ്റൊരു കറൻസിയുടെ അനുപാതത്തിലുള്ളതാണ്. വിനിമയ നിരക്കുകൾ ഒന്നുകിൽ സ്ഥിരം അല്ലെങ്കിൽ മാറുന്നത് ആകാൻ കഴിയും. സ്ഥിരം വിനിമയ നിരക്കുകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ആണ്, അതേ സമയം മാറുന്ന വിനിമയ നിരക്കുകൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത് വിപണിയിലെ ആവശ്യത്തിന്റെയും ലഭ്യതയുടെയും സംവിധാനം മുഖേനയാണ്.

വിനിമയ നിരക്ക്
>രൂപ പ്രതി ജി.ബി.പി. XXX XXX
>രൂപ പ്രതി യൂറോ XXX XXX
>രൂപ പ്രതി യെൻ XXX XXX
ബുള്ളിയൻ നിരക്കുകൾ

പരന്പരാഗത കറൻസികളെ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട മൂല്യം നിലനിർത്തുന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന നീണ്ടകട്ട, ലോഹക്കട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാർചെയ്ത നാണയങ്ങളുടെ രൂപത്തിലുള്ള സ്വർണ്ണം, വെള്ളി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അമൂല്യ ലോഹങ്ങളാണ് ബുല്യൻ, അതിനാൽ അടിയന്തരാവശ്യ കറൻസി എന്ന രൂപത്തിൽ സർക്കാരുകളും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളും ഒരേ മട്ടിൽ അവ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ആഗോള വിപണിയിൽ വ്യാപാരത്തിന് ബുല്യനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ള ഫ്ലാറ്റ് കറൻസികൾ മിക്കപ്പോഴും നേരിടുന്ന അവമൂല്യ നഷ്ടസാധ്യതയിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്.

>വെള്ളി XXX XXX
മൂലധന വിപണി

മൂലധന വിപണി വാങ്ങുന്നവരും വിൽക്കുന്നവരും ബോണ്ടുകൾ, സ്റ്റോക്കുകൾ തുടങ്ങിയവ പോലുള്ള ധനകാര്യ ഈടുകൾ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വിപണിയാണ്. വാങ്ങൽ/വില്പന ഏറ്റെടുക്കുന്നത് വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും പോലെയുള്ള പങ്കെടുക്കുന്നവർ മുഖേനയാണ്. പൊതുവിൽ, ഈ വിപണി വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത് ദീർഘകാല ഈടുകളിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ, രണ്ട് പ്രധാന സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വിപണികളാണ് ഉള്ളത്: നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും (NSE) ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും (BSE).

മൂലധന വിപണി
>എൻ.എസ്. ഇ. നിഫ്റ്റി XXX XXX
കന്പനികൾ

പൊതുവായ ഒരു ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന സമിതിയും ആളുകളുടെ സംഘവുമായ സ്വാഭാവിക നിയമാനുസൃത അസ്തിത്വമാണ് ഒരു കന്പനി. അത് വാണിജ്യപരമോ വ്യാവസായികമോ ആയ ഒരു അസ്തിത്വം ആകാൻ കഴിയും. അംഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂന്നു തരം കന്പനികൾ ഉണ്ട് അതായത് പബ്ലിക് കന്പനി, സ്വകാര്യ കന്പനി കൂടാതെ ഏകാംഗ കന്പനി.

-
>അടച്ച കമ്പനികൾ XXX XXX
MSME രജിസ്റ്റർഡ്

ഈ സംരംഭങ്ങൾ പ്രാഥമികമായും ഏർപ്പെടുന്നത് ചരക്കുകളുടെയും ക്രയവസ്തുക്കളുടെയും ഉല്പാദനം, നിർമ്മാണം, സംസ്കരണം അല്ലെങ്കിൽ സംഭരണത്തിലാണ്. ഭാരതീയ സന്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് MSMEs ഒരു സുപ്രധാന മേഖലയാണ് ഒപ്പം അവ രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ-സാന്പത്തിക വികസനത്തിനു വേണ്ടി വളരെയധികം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു പുറമേ രാജ്യത്തെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നതും ഗ്രാമീണവുമായ മേഖലകളുടെ വികസനത്തിനു വേണ്ടി കൈകോർത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ
ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ
>ചെറിയ XXX XXX
>ഇടത്തരം XXX XXX
>ആകെ ഉദ്യോഗ് ആധാർ XXX XXX
വിനോദസഞ്ചാരം

ആളുകൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് (മടങ്ങി വരണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ) മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചുരുങ്ങിയത് 24 മണിക്കൂർ മുതൽ പരമാവധി 6 മാസത്തേക്കു വരെ വിശ്രമവും വിനോദവും മാത്രം ഏക ലക്ഷ്യമാക്കി നടത്തുന്ന സഞ്ചാരമാണ് വിനോദസഞ്ചാരം.

>ഇ-ടൂറിസ്റ്റ് വിസ XXX XXX
>ടൂറിസം രസീതുകൾ XXX XXX
ഗതാഗതം

ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നു മറ്റൊരിടത്തേക്കുള്ള ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചരക്കുകളുടെ നീക്കത്തെയാണ് ഗതാഗതം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ദൂരത്തിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ അത് നീക്കം ചെയ്യുന്നു. റോഡ്, റെയിൽവേ, ജലം, വായു, പൈപ്ലൈൻ ഗതാഗതം എന്നിവ പോലെ ഗതാഗതത്തിന് വിഭിന്ന രീതികളുണ്ട്.

എയർ ട്രാഫിക്
>പാസഞ്ചർ ചലനങ്ങൾ XXX XXX
>ചരക്ക് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ XXX XXX
തുറമുഖങ്ങൾ
>പ്രധാന കടൽ തുറമുഖങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു XXX XXX
റെയിൽവേസ്
>ബുക്ക് ചെയ്ത യാത്രക്കാർ XXX XXX
>പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം ലോഡ് ചെയ്യുന്നു XXX XXX
>മൊത്തം ട്രാഫിക് രസീതുകൾ XXX XXX
ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്

ടെലകമ്യൂണിക്കേഷൻസ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൂരങ്ങൾ മറികടന്നുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സംപ്രേഷണത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളാണ്. വിവരങ്ങൾ ശബ്ദരൂപത്തിലുള്ള ടെലഫോൺ വിളികൾ, ഡേറ്റാ. ടെക്സ്റ്റ്, ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ രൂപത്തിലാണെന്നു വരാം. ടെലകമ്യൂണിക്കേഷൻ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു മേഖലയിൽ വോയ്സ് ആൻഡ് ഡേറ്റാ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് കന്പനി മുഖേനയാണ്. അതിൽ ബിസിനസുകൾക്കും വീടുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഫോൺ സർവീസുകൾ (അതായത് വയർ ലൈനും വയർലെസും), ഇന്റർനെറ്റ്, ടെലവിഷൻ കൂടാതെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടുന്നു.

ടെലിഫോൺ വരിക്കാർ
>മൊത്തത്തിലുള്ള ടെലി സാന്ദ്രത XXX XXX
ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വരിക്കാർ
>വയർലൈൻ വരിക്കാർ XXX XXX
ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വരിക്കാർ
>വയർലെസ് വരിക്കാർ XXX XXX
>മൊത്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വരിക്കാർ XXX XXX
ഭാരത് നെറ്റ്
>ജിപികളിൽ വൈഫൈ ഹോട്ട്‌സ്‌പോട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു XXX XXX
>കണക്ഷനുകൾ (FTTH) XXX XXX
ഭാരത് നെറ്റ്
>ഇരുണ്ട നാരുകൾ XXX XXX
ഭാരത് നെറ്റ്
>OFC യുടെ ദൈർഘ്യം XXX XXX
>ഒഎഫ്‌സി സ്ഥാപിച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ XXX XXX
>ജിപികൾക്ക് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്റ്റിവിറ്റി നൽകിയിരിക്കുന്നു XXX XXX
ഊർജ്ജ ഉല്പാദനം

പ്രാഥമിക ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നു വൈദ്യുത ശക്തി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വൈദ്യുതോല്പാദനം. ഊർജ്ജത്തിന്റെ വിഭിന്ന സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്: 1) പരന്പരാഗത സ്രോതസ്സുകളിൽ കൽക്കരിയും ലിഗ്നൈറ്റും, പന്പ് ചെയ്ത് സംഭരിക്കുന്നവ ഉൾപ്പെടെ വലിയ ഹൈഡ്രോ, ന്യൂക്ലിയർ, പ്രകൃതി വാതകം ഉൾപ്പെടുന്നു; 2) നവീകരിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ സോളർ, വിൻഡ്, ബയോമാസ്, ചെറിയ ഹൈഡ്രോ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടുന്നു; 3) പുതിയ ടെക്നോളജികളിൽ ഗ്രിഡ് സ്കെയിൽ ബാറ്ററി ഊർജ്ജ സംഭരണ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

>തെർമൽ XXX XXX
>ന്യൂക്ലിയർ XXX XXX
>ഹൈഡ്രോ XXX XXX
>ഭൂട്ടാൻ ഇറക്കുമതി XXX XXX
റിന്യൂവബിൾ എനർജി ജനറേഷൻ
>കാറ്റ് XXX XXX
>സോളാർ XXX XXX
പ്ലാന്റ് ലോഡ് ഫാക്ടർ (PLF)
>തെർമൽ XXX XXX
>ആണവ XXX XXX
പെട്രോളിയം വിലകൾ

ക്രൂഡ് ഓയലിന്റെ ആഗോള വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരണമായി പ്രതിദിന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓയൽ കന്പനികൾ മുഖേന പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും ചില്ലറ വിലകൾ ഇന്ത്യയിൽ പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. പെട്രോളിയം ഉല്പന്നങ്ങളുടെ ഉല്പാദനത്തിന്മേൽ നികുതി ചുമത്താനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുള്ളപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അവയുടെ വില്പനയിന്മേൽ നികുതി ചുമത്താനുള്ള അധികാരമുണ്ട്.

പെട്രോൾ ചില്ലറ വിൽപ്പന വില (ആർ.എസ്.പി.) (രൂപ/ലി)
>ഡെൽഹി XXX XXX
>മുംബൈ XXX XXX
>ചെന്നൈ XXX XXX
>കൊൽക്കത്ത XXX XXX
ഡീസൽ ചില്ലറ വിൽപ്പന വില (ആർ.എസ്.പി.) (രൂപ/ലി)
>ഡെൽഹി XXX XXX
>മുംബൈ XXX XXX
>ചെന്നൈ XXX XXX
>കൊൽക്കത്ത XXX XXX
ഇൻഷുറൻസ്

രണ്ടു കക്ഷികൾക്ക് - ഇൻഷുറൻസ് കന്പനിയും (ഇൻഷുർ ചെയ്യുന്നയാൾ) വ്യക്തിയും (ഇൻഷുർ ചെയ്യപ്പെടുന്നയാൾ- ഇടയിലുള്ള നിയമപരമായ ഒരു ഉടന്പടിയാണ് ഇൻഷുറൻസ്, അതിനുകീഴിൽ ഇൻഷുർ ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തി മുഖേന നൽകപ്പെടുന്ന പ്രീമിയങ്ങൾക്കു പ്രതിഫലമായി ഇൻഷുർ ചെയ്യപ്പെട്ട ആകസ്മികസംഭവങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാന്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾക്ക് നഷ്ടോത്തരവാദിത്വം വഹിക്കാമെന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കന്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഉള്ളത്: 1) ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, 2) ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ്.

ലൈഫ് ഇൻഷുറർമാരുടെ പ്രഥമ വർഷ പ്രീമിയം
>പ്രീമിയം XXX XXX
>പോളിസികൾ / സ്കീമുകൾ XXX XXX
>ഗ്രൂപ്പ് സ്കീമുകളിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈഫുകൾ XXX XXX
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിലെ വ്യക്തിഗത അംഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അപ്പുറമുള്ള, രാജ്യം മുഖേന സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അത്തരം (വിരമിക്കൽ, രാജി വയ്ക്കൽ, ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണംകുറയ്ക്കൽ, മരണം, അംഗവൈകല്യം പോലെ) സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്. ഈ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്ന ആളുകൾ നേരിടുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങളും നഷ്ടസാധ്യതകളും ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ പരിരക്ഷ നൽകുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളവയാണ് ഈ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ നയങ്ങൾ.

ഇപിഎഫ് അംഗങ്ങൾ
>പുറത്തായ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം XXX XXX
>വീണ്ടും ചേരുകയും വീണ്ടും സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത എക്‌സിറ്റഡ് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം XXX XXX
>നെറ്റ് പേറോൾ XXX XXX
ഇഎസ്ഐ അംഗങ്ങൾ
>പുതുതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ജീവനക്കാർ XXX XXX
>നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാർ XXX XXX
ണ്പ്സ് വരിക്കാർ
>പുതിയ വരിക്കാർ XXX XXX
>നിലവിലുള്ള വരിക്കാർ XXX XXX
തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളുടെ റീട്ടെയിൽ വില

ആത്യന്തിക ഉപയോക്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കളായവർക്ക് ഒരു വസ്തു വിൽക്കപ്പെടുന്ന അന്തിമ വിലയാണ് ചില്ലറ വില. ഇതിനർത്ഥം ഈ ഉപഭോക്താക്കൾ ആ ഉല്പന്നം വാങ്ങുന്നത് വീണ്ടും വിൽക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയല്ല, പിന്നെയോ ഉപഭോഗത്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ്. ചില്ലറ വില ഉല്പാദന വിലയിലും വിതരണ വിലയിലും നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു.

അരി
>ഡെൽഹി XXX XXX
>മഹാരാഷ്ട്ര XXX XXX
>പശ്ചിമ ബംഗാൾ XXX XXX
>തമിഴ്നാട് XXX XXX
ഗോതമ്പ്
>ഡെൽഹി XXX XXX
>മഹാരാഷ്ട്ര XXX XXX
>പശ്ചിമ ബംഗാൾ XXX XXX
>ചെന്നൈ XXX XXX
തുർ/അർഹർ ദൽ
>ഡെൽഹി XXX XXX
>മഹാരാഷ്ട്ര XXX XXX
>പശ്ചിമ ബംഗാൾ XXX XXX
>തമിഴ്നാട് XXX XXX
മസൂർ (സ്പ്ലിറ്റ്)
>ഡെൽഹി XXX XXX
>മഹാരാഷ്ട്ര XXX XXX
>പശ്ചിമ ബംഗാൾ XXX XXX
>തമിഴ്നാട് XXX XXX
പഞ്ചസാര
>ഡെൽഹി XXX XXX
>മഹാരാഷ്ട്ര XXX XXX
>പശ്ചിമ ബംഗാൾ XXX XXX
>തമിഴ്നാട് XXX XXX
കടുക് എണ്ണ (പാക്ക് ചെയ്തു)
>ഡെൽഹി XXX XXX
>മഹാരാഷ്ട്ര XXX XXX
>പശ്ചിമ ബംഗാൾ XXX XXX
>തമിഴ്നാട് XXX XXX
ഉള്ളി
>ഡെൽഹി XXX XXX
>മഹാരാഷ്ട്ര XXX XXX
>പശ്ചിമ ബംഗാൾ XXX XXX
>തമിഴ്നാട് XXX XXX
ഉരുളക്കിഴങ്ങ്
>ഡെൽഹി XXX XXX
>മഹാരാഷ്ട്ര XXX XXX
>പശ്ചിമ ബംഗാൾ XXX XXX
>തമിഴ്നാട് XXX XXX
തക്കാളി
>ഡെൽഹി XXX XXX
>മഹാരാഷ്ട്ര XXX XXX
>പശ്ചിമ ബംഗാൾ XXX XXX
>തമിഴ്നാട് XXX XXX
കൂലി നിരക്കുകൾ

ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ശരാശരി പ്രതിദിന കൂലി ആദ്യം ക്രമപ്രകാരമാക്കപ്പെടുന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത 20 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും വേണ്ടി അവ കണക്കു കൂട്ടപ്പെടുന്നു. അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലുള്ള ശരാശരി കൂലി നിരക്കുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് 20 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുഴുവനുമുള്ള കൂലിയുടെ മൊത്തം തുകയെ വിലനിരക്കുകളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. കാർഷികവും കാർഷികേതരവുമായ തൊഴിലുകൾക്കുള്ള ശരാശരി പ്രതിദിന കൂലിയുടെ ഡേറ്റാ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്.

പൊതുവായ കാർഷിക തൊഴിലാളികളുടെ ശരാശരി ദൈനംദിന കൂലി നിരക്കുകൾ
>സ്ത്രീകൾ XXX XXX
പൊതുവായ കാർഷികേതര തൊഴിലാളികളുടെ ശരാശരി ദൈനംദിന കൂലി നിരക്കുകൾ
>സ്ത്രീകൾ XXX XXX
പ്രമുഖ സാമൂഹിക പദ്ധതികൾ

സാമൂഹിക പദ്ധതികൾ സർക്കാർ യൂണിറ്റുകൾ മുഖേന ചുമത്തുന്നതും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതും സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സാമൂഹിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ളവയുമാണ്.

പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ - ധന് യോജന (PMJDY)
>അക്കൗണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ XXX XXX
>റുപേ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു XXX XXX
പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജന (PMSBY)
>ആകെ എൻറോൾമെന്റുകൾ XXX XXX
>ക്ലെയിമുകൾ വിതരണം ചെയ്തു XXX XXX
പ്രധാനമന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ബീമാ യോജന (PMJJBY)
>ആകെ എൻറോൾമെന്റുകൾ XXX XXX
>ക്ലെയിമുകൾ വിതരണം ചെയ്തു XXX XXX
പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന (പിഎംഎംവൈ)
>അനുവദിച്ച തുക XXX XXX
>കടം വാങ്ങുന്നവരുടെ ആകെ എണ്ണം XXX XXX
>ശിശു XXX XXX
>കിഷോർ XXX XXX
പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന (പിഎംഎംവൈ)
>തരുൺ XXX XXX
പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന (പിഎംഎംവൈ)
>മുദ്ര കാർഡ് വിതരണം ചെയ്തു XXX XXX
സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇന്ത്യ സ്കീം
>പട്ടികജാതി സംരംഭകർ XXX XXX
>എസ്ടി സംരംഭകർ XXX XXX
>വനിതാ സംരംഭകർ XXX XXX
>ആകെ XXX XXX
ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് - പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന (PMJAY)
>എംപാനൽ ചെയ്ത ആശുപത്രികൾ XXX XXX
>ഗുണഭോക്താക്കളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു XXX XXX
>ഇ-കാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു XXX XXX
പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന (PMUY)
>എൽപിജി കണക്ഷനുകൾ പുറത്തിറങ്ങി XXX XXX
ഉജാല സ്കീം
>ൾഇഡി കൾ വിതരണം ചെയ്തു XXX XXX
>ട്യൂബ്ലൈറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു XXX XXX
ഉജാല സ്കീം
>ഫാനുകൾ വിതരണം ചെയ്തു XXX XXX
മറ്റ് ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് കീഴിലുള്ള പുരോഗതി
>പെൻഷൻകാർക്ക് ജീവൻ പ്രമാൺ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നു XXX XXX
>ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്‌മെന്റ് ബാങ്കിന് കീഴിലുള്ള ഡോർ സ്റ്റെപ്പ് ബാങ്കിംഗ് സേവന ദാതാക്കൾ XXX XXX
>പ്രധാനമന്ത്രി ഭാരതീയ ജൻ ഔഷധി പരിയോജന കേന്ദ്രങ്ങൾ XXX XXX
>സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡുകൾ അയച്ചു XXX XXX
>ഡിജിലോക്കർ വഴി നൽകിയ രേഖകൾ XXX XXX
>പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രം യോഗി മാൻ-ധൻ യോജനയ്ക്ക് കീഴിൽ എൻറോൾ ചെയ്ത ആളുകൾ XXX XXX
>പ്രധാനമന്ത്രി ഫസൽ ബീമ യോജന പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കർഷകർ XXX XXX
>ഡിഡിഉ- ജികെവൈ യുടെ കീഴിൽ പരിശീലനം നേടിയ ആളുകൾ XXX XXX
>പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാം സഡക് യോജന പ്രകാരം അനുവദിച്ച റോഡിന്റെ ദൈർഘ്യം XXX XXX
>പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പ്രകാരം പൂർത്തീകരിച്ച വീടുകൾ XXX XXX
>സ്വച്ഛ് ഭാരതിന് കീഴിൽ നിർമ്മിച്ച ഗാർഹിക ശൗചാലയങ്ങൾ XXX XXX
>സൗഭാഗ്യയുടെ കീഴിൽ വീടുകൾ വൈദ്യുതീകരിച്ചു XXX XXX
>ഇന്ദ്രധനുഷ് മിഷനിൽ കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകി XXX XXX
>അടൽ പെൻഷൻ യോജനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വരിക്കാർ XXX XXX
>പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി യോജനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾ XXX XXX
കൊവിഡ്-19 മഹാമാരി

കൊവിഡ്-19 ഇപ്പോൾ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആഗോള മഹാമാരിയാണ്, SARS-CoV-2 വൈറസ് കാരണമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇത് രോഗബാധിതനായ ഒരു വ്യക്തി ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ഉച്ഛ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്പോൾ വായിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള ചെറിയ കണികകളിലൂടെയാണ് പരക്കുന്നത്. കൊവിഡ്-19 വാക്സീനുകൾ ഗുരുതരമായ അസുഖം ബാധിക്കൽ, ആശുപത്രി പ്രവേശനം, കൊറോണാവൈറസ് മരണം എന്നിവയ്ക്ക് എതിരേ ശക്തമായ സംരക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്നു.

കോവിഡ്-19 കേസുകൾ
>സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകൾ XXX XXX
>സജീവമായ കേസുകൾ XXX XXX
>വീണ്ടെടുത്തു XXX XXX
>വീണ്ടെടുക്കൽ നിരക്ക് XXX XXX
>മരണങ്ങൾ XXX XXX
>ഫാറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് XXX XXX
വാക്‌സിനേഷൻ ബൈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്‌
>12-14 വയസ്സ് (ഒന്നാം ഡോസ്) XXX XXX
>12-14 വയസ്സ് (രണ്ടാം ഡോസ്) XXX XXX
>15-18 വയസ്സ് (ഒന്നാം ഡോസ്) XXX XXX
>15-18 വയസ്സ് (രണ്ടാം ഡോസ്) XXX XXX
>18 മുതൽ 59 വയസ്സ് വരെ (മുൻകരുതൽ ഡോസ്) XXX XXX
>18 വയസ്സിനു മുകളിൽ (ഒന്നാം ഡോസ്) XXX XXX
>18 ഓവർ മുകളിൽ (രണ്ടാം ഡോസ്) XXX XXX
>ആകെ വാക്സിനേഷൻ XXX XXX

×
Fill the details